Lubaczów
Środa, 20 października 2021r.

Invest in Lubaczow


BIP

Komunikaty

Wykaz zmian w BIP

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-12-2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
23-12-2020

Lubaczów, dnia 23.12.2020 r.
GPR.6733.30.2020


O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 23.12.2020 r. została wydana na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, decyzja Nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

„Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach  nr ewid. 1982/3, 1782, 1545, 1541/3, 1541/2, 1540/3, 1539 w mieście Lubaczowie”.

     Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (pok. Nr C6) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubaczowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

     Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

 
z up. BURMISTRZA
Janusz Waldemar Zubrzycki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-12-23
Ostatnia modyfikacja: , 2020-12-23


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra