Lubaczów
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
05-11-2010
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubaczów na lata 2007-2013”
05-11-2010

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 39, art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227, z późn. zm), Burmistrz Miasta Lubaczowa
informuje
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubaczów na lata 2007-2013”
Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art.48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. nr 199, poz.1227, z późn. zm ) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczów na lata 2007-2013” (zw. dalej LPR).
Pismem znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7041-1-58/2/10/ad z dnia 25 października 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaopiniował pozytywnie zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczów na lata 2007-2013”.
Pismem znak: SNZ.465-98/10 z dnia 28 października 2010 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu LPR.
Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy, w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Burmistrz Miasta Lubaczowa odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubaczów na lata 2007-2013”.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz w prasie lokalnej.
Treść uzasadnienia odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzona zgodnie z art. 49 cytowanej ustawy, do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju (pokój Nr 4).

wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-11-05
Ostatnia modyfikacja: , 2010-11-09


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra