Lubaczów
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-12-2010
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem el. i przyłączem wod. dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej"
03-12-2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 03.12.2010 r. zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i przyłączem wodociągowym dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie - na działkach o nr ewid.: 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1963/2, 1963/1, 1965, 1966/2, 1966/1, 1967, 1968/1, 1968/2, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975, 1976, 1978, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982/3, 1982/2, 1782, 1766, 1768/4, 1769/8, 1769/9, 1770/3, 1770/7, 1771/9, 1772, 1773, 1775, 1776/1, 1776/3, 1776/2, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781/2, 1781/3, 1781/4, 1563, 1564, 1566, 1568, 1599, 5519, 5520, 1570, 1571, 1572, 1573 obręb Lubaczów.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu .
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-12-03
Ostatnia modyfikacja: , 2010-12-06


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra