Lubaczów
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
21-12-2010
Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczowa na lata 2007-2013”
21-12-2010

Uzasadnienie

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego
„Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczowa na lata 2007-2013”.


Zgodnie z art.48 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) Burmistrz Miasta Lubaczowa pismem Nr GPR-VII-7310/5/10 z dnia 19.10.2010r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz pismem Nr GPR-VII-7310/6/10 z dnia 20.10.2010r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o odstąpienie od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczowa w latach 2007 – 2013”, przesyłając w załączeniu cały zaktualizowany dokument.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem nr RDOŚ-18-WOOŚ-7041-1-58/2/10ad z dnia 25.10.2010r. pozytywnie zaopiniował zamiar odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.
W uzasadnieniu podjętej decyzji napisano:
„Działania o charakterze przestrzennym i technicznym w połączeniu z programami ożywienia gospodarczego i społecznego mają na celu rozwijanie nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy, rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi funkcji kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego. Skala działań ograniczy się do terenu objętego rewitalizacją, a występujące oddziaływania i uciążliwości związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą krótkotrwałe i przemijające i ustaną z chwilą zakończenia prac remontowych.
Charakter działań przewidzianych w Programie (działania będą związane z przebudową, remontem i adaptacją istniejących budynków, odnowieniem występujących elementów dziedzictwa kulturowego, zadania będące kontynuacją działań przewidzianych do realizacji w założeniach poprzedniego Programu), rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko (oddziaływania chwilowe, odwracalne), cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg i częstotliwość oddziaływań (oddziaływanie na klimat akustyczny, jakość powietrza, wody oraz gleby będą występowały w czasie realizacji zamierzeń lecz będą miały ograniczony zasięg terytorialny i czasowy oraz ustąpią z chwilą zakończenia realizacji zadań; nie przewiduje się znaczących oddziaływań w trakcie eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań skumulowanych).
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pismem nr SNZ.465-98/10 z dnia 28.10.2010r. uzgadnił w zakresie sanitarno - higienicznym odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2007 – 2013”.
„W ramach planu rewitalizacji będą realizowane m.in.: przebudowa Rynku, rewitalizacja Zespołu Zamkowo - parkowego Muzeum Kresów, przebudowa budynku byłego kina dla potrzeb edukacyjnych powiatu lubaczowskiego, odbudowa dworu z przeznaczeniem na cele kulturowe w Zespole Zamkowo – Parkowym w Lubaczowie, rewitalizacja budynku spichlerza wraz z otoczeniem, rozbudowa systemu monitoringu, budowa parkingu, budowa infrastruktury technicznej oraz drogowej, remonty obiektów użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, budynków mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej.
Analiza powyższych dokumentów wykazuje, że:
określone w nich priorytety i cele ekologiczne oraz działania wpisują się w cele ochrony środowiska, określone na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym,
realizacja działań w ramach priorytetów ekologicznych spowoduje poprawę bezpieczeństwa ekologicznego i jakości środowiska, a także przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego,
realizacja wyszczególnionych w Programie przedsięwzięć wpłynie na ograniczenie zużywania zasobów środowiskowych, a zaniechanie realizacji działań określonych w priorytetach ekologicznych prowadzić będzie do pogorszenia stanu środowiska i pogorszenia jakości życia mieszkańców miasta.”
W wyniku szczegółowej analizy i zgodnie z powyższym, oraz powołując się na art.49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) stwierdzono, iż przedmiotowy Projekt poprzez charakter działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec tego nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczowa w latach 2007 – 2013”.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2010-12-21
Ostatnia modyfikacja: , 2011-04-15


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra