Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
05-10-2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie
05-10-2011

Znak: GPR-III-6220.2.1.2011

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071) art.33 ust.1 oraz art.73 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz.1227 z 2008r.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.10.2011r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” ul. Chemików 7, 09-411 Płock działającego przez Pełnomocnika: Zdzisława Ziębę ZEPTRO – PROJEKTY-DORADZTWO - USŁUGI ul. Wandejska 8, 30-383 Kraków
zostało wszczęte postępowanie:

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen.Dąbka na działce o numerze ewidencyjnym: 557
Zawiadomienie niniejsze w dniu 05.10.2011 zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubaczowa ul. Rynek 26 oraz w miejscu realizacji inwestycji.

Informuję Pana/ią/ o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.
Zgodnie z art.35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art.41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie pokój nr 18 - Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-10-05
Ostatnia modyfikacja: , 2011-11-03


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra