Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-11-2011
O B W I E S Z C Z E N I E
09-11-2011

Lubaczów, dnia 09.11.2011 r.

GPR.II.6733.6.3.2011O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 03.11.2011 r., na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168; 37-600 Lubaczów, reprezentowanego przez Dyrektora SP ZOZ w Lubaczowie zostało wszczęte,


postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą:


Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SP ZOZ w Lubaczowie z infrastrukturą techniczną, usytuowanego w płd.-wsch. narożniku działki nr ewid. 1672 położonej przy ulicy A. Mickiewicza w Lubaczowie.


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.


                                                                                                       Burmistrz Miasta Lubaczowa

POUCZENIE

Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm. )


Art. 32 Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33 §1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa.

§4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41 §1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu

§2.W razie zaniedbania obowiązku określonego w 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73 §1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek i odpisów.

§2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

LN
wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-11-09
Ostatnia modyfikacja: , 2011-11-14


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra