Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-11-2011
O B W I E S Z C Z E N I E
23-11-2011

Lubaczów, dnia 23.11.2011 r.

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myśliwska”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 492/XXXVI/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myśliwska” obejmującego obszar w rejonie ulicy Myśliwskiej w Lubaczowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4 w godzinach od 8ºº do 15ºº.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26 w Sali Obrad o godz. 11ºº.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi należy, składać na piśmie do Burmistrza Miasta Lubaczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2012 r.                                                                              Burmistrz Miasta Lubaczowawstecz


Informacje wprowadził: , 2011-11-23
Ostatnia modyfikacja: , 2011-11-23


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra