Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
09-12-2011
P o s t a n o w i e n i e
09-12-2011

Lubaczów,dnia 09.12.2011 r.

GPR-III.6220/2/4/2011
P o s t a n o w i e n i eDziałając na podstawie:

 • art. 59 ust.1 pkt 2, 63 ust.2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r. powoływana dalej jako „Uooś”),

 • art. 123, art.142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami);

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2011r. Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” ul. Chemików 7, 09-411 Płock działającego przez Pełnomocnika: Zdzisława Ziębę ZEPTRO – PROJEKTY-DORADZTWO - USŁUGI ul. Wandejska 8, 30-383 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen. Dąbka” na działce o numerze ewidencyjnym : 557 uzupełnionego dnia 21.11.2011r.


p o s t a n a w i a m


stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen. Dąbka


U z a s a d n i e n i e


Do Burmistrza Miasta Lubaczowa wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie przy ul. Gen. Dąbka” na działce o numerze ewidencyjnym nr 557.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzi:

  • rozebranie istniejącej wiaty oraz budowa w jej miejsce nowego zadaszenia dystrybutorów, jednosłupowego o wymiarach 6 x 6 m, dostosowanego w zakresie formy i wykończenia do standardów PKN „ORLEN”,

  • rozebranie istniejącego pawilonu i budowa na nowym miejscu obiektu – format Mała Bliska , dostosowanego w zakresie funkcji, aktualnych standardów i obowiązujących przepisów,

  • wymiana instalacji paliw płynnych wraz z posadowieniem nowego zbiornika podziemnego, czterokomorowego, o pojemności łącznej V = 60 m3, z nowym dystrybutorem wieloproduktowym

 • montaż zbiornika podziemnego LPG o pojemności V = 10 m3 i dystrybutora paliwa gazowego,

 • przebudowa kanalizacji deszczowej z wykonaniem separatora i budową zbiornika bezodpływowego, otwartego (parownika),

 • budowa przyłącza wodociągowego,

 • budowa stanowiska pompowania kół,

 • korekta wewnętrznego układu drogowego z zachowaniem istniejących wjazdu i wyjazdu,

 • wykonanie drogowej tacy szczelnej w rejonie dystrybucji i zrzutu paliw,

 • budowa altany śmietnikowej

 • budowa pylonu cenowego

 • montaż stanowiska, kontenera na butle z gazem

 • zmiana wizualizacji stacji z uwzględnieniem standardu PKN „ORLEN”.Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty wymienione w art.74 ust 1 pkt 2, 3, i 6 Uooś. oraz uzupełnienie karty informacyjnej z dnia 21.11.2011r. jako odpowiedź na zapytanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.10.2011r. znak: WOOŚ.4240.9.78.2011.KB-4

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt.2 Uooś. jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane oraz wymienione zostało w § 3 ust.1 pkt 35 (instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt.22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 z 2010r. poz. 1397)

Na podstawie art.64 ust.1 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia.


Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 pkt. 1-3 Uooś

 • charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;

 • brak emisji;

 • usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;

 • rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływańw ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.


Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Miasta w Lubaczowie.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art.142 Kpa.
Otrzymują :

 1. Wnioskodawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

 1. Pełnomocnik: Pan Zdzisław Zięba, Projekty- Doradztwo-Usługi ZEPTRO,

ul. Wandejska 8, 30-383 Karków

 1. Stacja PKN ORLEN Nr 475 w Lubaczowie


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

 3. Referat RGiGN Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

 1. 4. Strony postępowania zgodnie z wykazem

 2. 5. a/a

DL/DL

wstecz


Informacje wprowadził: , 2011-12-09
Ostatnia modyfikacja: , 2011-12-09


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra