Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
11-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
11-01-2012

                                                                                                                             Lubaczów, dnia  11.01.2012 r.
GPR.I.6733.1.2.2012                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E
                                                                   o wszczęciu postępowania


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 04.01.2012 r., na wniosek Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie; 37-600 Lubaczów, ul. Kościuszki 145, reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Placówek  zostało wszczęte,

                          postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


pod nazwą: Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną, przebudowa dobudowanego budynku dydaktycznego wraz  z  infrastrukturą techniczną i drogową na nieruchomości obejmującej działki  nr ewid. 3288/5, 3285, 3288/6, 3290/2, 3288/7 położone przy ulicy T. Kościuszki  w Lubaczowie


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami  zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych  dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. nr 4  w godzinach pracy urzędu.


                                                                                     
                                                                                                         Burmistrz Miasta Lubaczowa
       
                    
                                                                                                                
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-01-11
Ostatnia modyfikacja: , 2012-01-11


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra