Lubaczów
Niedziela, 27 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
24-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
24-01-2012


                                                                                                                                        Lubaczów, dnia 24.01.2012 r.
GPR.II.6733.9.2011/12
                                                                          OBWIESZCZENIE

                                o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w  sprawie inwestycji pn.:

Budowa linii kablowej SN 15 kV z wymianą słupa SN, stacji transformatorowej słupowej 15/04kV, linii kablowych nN, obejmującą działki o nr ewid. 443/3, 443/4, 443/5, 444, 445/4, 445/5, 448 położone w Lubaczowie przy ulicy Płk. Dąbka (obręb ewidencyjny Lubaczów),

na wniosek: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a; 20-340 Lublin reprezentowanej przez Pełnomocnika mgr inż. Jan Ferens Firma Wielobranżowa „Ferens” ul. Komorowskiego 24; 23-400 Biłgoraj,

w dniu 23.01.2012 r. wydana została decyzja Nr 01/12 (znak sprawy GPR.II.6733.9.2011/12) kończąca postępowanie w sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego.

    W związku z powyższym w  terminie 14 dni od  ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4.                                                                                          Burmistrz Miasta Lubaczowa


LN
wstecz


Informacje wprowadził: , 2012-01-24
Ostatnia modyfikacja: , 2012-01-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra