Lubaczów
Niedziela, 27 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
18-01-2012
O B W I E S Z C Z E N I E
18-01-2012                                                                                                                                  Lubaczów, dnia 18.01.2012 r.
GPR.I.6730.65.8.2011/12
                                                                         OBWIESZCZENIE

                                                     o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w  sprawie inwestycji pn.:

Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działkach nr nr ewid. 3575/66, 3575/65, 3575/63, 3575/55, 3575/64, 3575/53, 3575/61 położonych przy ulicy Handlowej i Słonecznej w Lubaczowie

na wniosek: Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26

w dniu 17.01.2012 r. wydana została decyzja Nr 2/12 (znak sprawy GPR.I.6730.65.7.2011) kończąca postępowanie w sprawie  ustalenia  warunków zabudowy dla w/w inwestycji.

    W związku z powyższym w  terminie 14 dni od  ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4.                                                                                          Burmistrz Miasta Lubaczowawstecz


Informacje wprowadził: , 2012-01-18
Ostatnia modyfikacja: , 2012-01-27


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra