Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
17-03-2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania pn: " ... produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów ..."
17-03-2015

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art.33 ust.1 art.73 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz.1235.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.03.2015r. na wniosek firmy ZIEMIA POLSKA Sp. z.o.o. ul. Partyzantów 4; 05-850 Ożarów Mazowiecki reprezentowanej przez pełnomocnika Witolda Drygalskiego zostało wszczęte postępowanie:

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, na działce o numerze ewidencyjnym 4678/2 (dzielnica Mazury)

Zawiadomienie niniejsze w dniu 17.03.2015r. zostaje umieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubaczowa ul. Rynek 26.
Informuję zainteresowanych o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lubaczowie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.
Zgodnie z art.35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art.41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie pokój nr 18 - Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-03-17
Ostatnia modyfikacja: , 2015-03-20


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra