Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
18-03-2015
Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dot. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 ... "
18-03-2015

OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach
przed wydaniem decyzji


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz. 199)

zawiadamiam,

że postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączami gazowymi PE – dn 25 do budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 3641, 3638, 3683, 3681, 3637, 3636, 3677, 3615 położonych przy ulicy Rejtana w Lubaczowie zostało zakończone, a zebrane dowody i materiały są wystarczajcie do wydania w/w decyzji.

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4 w terminie 3 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-03-18
Ostatnia modyfikacja: , 2015-03-20


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra