Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
19-03-2015
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
19-03-2015

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Lubaczowie Uchwały Nr 824/XLVIII/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.
Obszar planu obejmuje działkę położoną na osiedlu mieszkaniowym jednorodzinnym przy ulicy Przemysłowej w Lubaczowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lubaczowie - Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów lub mailowo na adres architektura@um.lubaczow.pl z dopiskiem: „zmiana planu ul. Przemysłowa” w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-03-19
Ostatnia modyfikacja: , 2015-03-20


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra