Lubaczów
Środa, 30 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
03-04-2015
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
03-04-2015

P o s t a n o w i e n i e


Działając na podstawie:
 art. 59 ust.1 pkt 2, 63 ust.2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r. powoływana dalej jako „Uooś”),
 art. 123, art.142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267);

po rozpatrzeniu wniosku PPHU „Kompleks” ul. Mazury 1 w Lubaczowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego” przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie , na działkach o numerach ewidencyjnych : 4560/2; 4561/2; 4581/2; 4582/3; 4583; 4591/3. z dnia 28.01.2015

p o s t a n a w i a m

stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego” przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie

U z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta Lubaczowa wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego” przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie
Przedmiotem przedsięwzięcia jest prowadzenie punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o numerach ewid.: 4560/2, 4561/2, 4581/2, 4582/3, 4583, 4591/3 o łącznej powierzchni 0,6152 ha stanowiących własność inwestora, na terenie już zagospodarowanym i ogrodzonym. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy nowych oraz przebudowy istniejących obiektów.

Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty wymienione w art.74 ust 1 pkt 2, 3, i 6 Uooś.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt.2 Uooś. jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane oraz wymienione zostało w § 3 ust.1 pkt 81 (punkty do zbierania lub przeładunku złomu) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 z 2010r. Poz. 1397, z póź.zm.

Na podstawie art.64 ust.1 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 pkt. 1-3 Uooś
• charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko;
• brak emisji;
• usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie;
• rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań

w ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie oddziaływania na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Miasta w Lubaczowie.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art.142 Kpa.
Otrzymują :
1) Wnioskodawca: Inwestor P.P.H.U. „Kompleks” ul. Mazury 1; Lubaczów

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
3. a/a

wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-04-03
Ostatnia modyfikacja: , 2015-04-09


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra