Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
22-04-2015
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
22-04-2015

P o s t a n o w i e n i e

Działając na podstawie:
 art. 59 ust.1 pkt 2, 63 ust.2, art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013r. poz.1235 powoływana dalej jako „Uooś”),
 art. 123, art.142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267);
 a także § 3 ust.1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397 ze zmianami),

p o s t a n a w i a m

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, na działce o numerze ewidencyjnym 4678/2 (dzielnica Mazury)

U z a s a d n i e n i e

Do Burmistrza Miasta Lubaczowa dnia 13.03.2015r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach firmy ZIEMIA POLSKA Sp. z.o.o. ul. Partyzantów 4; 05-850 Ożarów Mazowiecki reprezentowanej przez pełnomocnika Witolda Drygalskiego, dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Lubaczów, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski, na działce o numerze ewidencyjnym 4678/2 (dzielnica Mazury)
Działalność polega na produkcji naturalnych środków poprawiających właściwości gleby w procesie biologicznego przetwarzania substratów biodegradowalnych. Surowcami do produkcji są przede wszystkim biomasa (roślinna materia organiczna podatna na rozkład biologiczny) zielenina, drewno, osady, resztki z przemysłu spożywczego, które w rozumieniu ustawy o odpadach są odpadami.
Istotą technologiczną przedsięwzięcia jest wykorzystanie mikroorganizmów probiotycznych w celu zmniejszenia energochłonności i uciążliwości procesu, a także poprawy walorów użytkowych produktu.
Proces prowadzony będzie w instalacji, na którą składa się wiata – podzielona przy pomocy mobilnych betonowych bloczków na kwatery do przetwarzania odpadów, wyposażone w system drenażu do odprowadzania odcieków.

Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty wymienione w art.74 ust 1 pkt 2, 3, i 6 Uooś.
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust.1 i art. 173 Uooś w związku z § 3 ust.1 pkt.80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397 ze zmianami),

Na podstawie art.64 ust.1 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 07.05.2015r. Znak: RDOŚ.4240.9.7.2015.AH-3 wyraził opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie pismem z dnia 24.03.2015r. znak: PSNZ.465.1-06/15 wyraził opinię, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie widzi obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust.1 pkt. 1-3 Uooś , a w szczególności:

• skale i rodzaj przedsięwzięcia – planowane przedsięwzięcie będzie instalacją związaną z przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych m.in.; kuchennych, z zakładów spożywczych, osadów ściekowych, a także odpadów roślinnych, o łącznej masie ok. 27 000 mg/rok.
• emisje substancji do środowiska – technologia stosowana w instalacji opiera się na rozkładzie substancji organicznej przy zaszczepieniu całej objętości dobraną mieszanką pożytecznych mikroorganizmów przy możliwości napowietrzania, przez co proces staje się tożsamy z kompostowaniem. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia może wystąpić niekorzystne oddziaływanie na jakość powietrza i klimat związany z prowadzonymi procesami technologicznym (uciążliwości zapachowe),
• usytuowanie przedsięwzięcia – na działce o nr ewid. 4678/2 w dzielnicy Mazury powierzchni ok.0,8706 ha, oddalonej od najbliższej zabudowy ok. 350m.

w ocenie organu istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
Zamierzenia kwalifikuje się do wymienionych w § 3 ust.1 pkt.80 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397 z późn.zm.) tj. „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 41-47 z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzającej ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”
Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 Uooś przedsięwzięcie należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja zgodnie z art.71 ust.2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport powinien zawierać:

1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilość zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
3. opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
5. opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, a w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit.a-d,
8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko – średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji,
9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska,
11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobu korzystania z nich,
12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, a w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport,
17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie w odniesieniu do każdego elementu raportu,
18. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,
19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Dodatkowo, w raporcie należy:
• przedstawić przewidywane oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami, obejmujące miejsca magazynowania odpadów przyjmowanych do przetwarzania i wytwarzanych w instalacji (scharakteryzować te obiekty uwzględniając m. in.: pojemność magazynów, masę magazynowanych odpadów, sposób i czas ich magazynowania).
• przedstawić bilans masy i energetyczny instalacji (z uwzględnieniem wprowadzanych substancji i energii oraz otrzymywanych produktów, energii i odpadów),
• przedstawić analizę zgodności realizacji przedsięwzięcia z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego,
• określić rodzaje odpadów przewidywanych do przetwarzania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 20014r., poz.1923).
• przedstawić opisowo i graficznie informacje o usytuowaniu przedsięwzięcia względem występujących cieków wodnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wodno – błotnych, urządzeń wodnych, głównych zbiorników wód podziemnych, istniejących ujęć wody oraz ustanowionych dla nich stref ochronnych, a w przypadku lokalizacji przedsięwzięcia w obrębie tych stref, należy ustosunkować się do obowiązujących na nich zakazów i ograniczeń.
• przedstawić analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne, analiza powinna obejmować: identyfikację jednolitej części wód podziemnych narażonej na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, identyfikację celów środowiskowych określonych dla analizowanej jednolitej części wód podziemnych (Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły), informacje na temat potencjalnego oddziaływania na cele ochrony wód, działania ukierunkowane na maksymalne złagodzenie skutków planowanego przedsięwzięcia na stan wód podziemnych.
• przedstawić projektowane rozwiązania w zakresie gospodarowania ściekami przemysłowymi (odciekami technologicznymi i mieszaniną wód opadowo – roztopowych i odcieków technologicznych) – wskazać miejsca emisji, sposobów ujmowania, ewentualnego oczyszczania; zilustrować na schemacie technologicznym.
• przedstawić sposób zabezpieczenia miejsc magazynowych substratów, w tym osadów ściekowych,
• wskazać w jaki sposób będzie prowadzona gospodarka wodami opadowymi – roztopowymi, ujmowanymi z powierzchni szczelnych oraz szczelnych zanieczyszczonych (bilans powierzchniowy, prognozowane ilości, sposób ujęcia, ewentualnego oczyszczania, wskazać odbiornik),
• przedstawić analizę wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego, z uwzględnieniem oddziaływań odorów wynikających z rodzaju wykorzystywanych odpadów.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać i wyjaśniać wyżej wymienione zagadnienia, przede wszystkim przedstawić szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, w tym przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z jego funkcjonowania, określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na jakość powietrza, klimat akustyczny i gospodarkę wodno – ściekową wraz ze wskazaniem rozwiązań ograniczających emisję zapachową podczas eksploatacji instalacji. Powinny także zostać określone, zgodnie z najnowszą wiedzą naukową w tej dziedzinie, wszystkie aspekty przedsięwzięcia, mogące osobno lub w połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami oddziaływać na elementy przyrody.
Raport powinien być sporządzony w sposób wyczerpujący, zgonie ze wszystkimi wymogami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi i innymi dokumentami opracowanymi przez właściwe instytucje krajowe, w oparciu o rzetelne dane. Ponadto, dokument powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach zarówno jego realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.
Należy wspomnieć, że raport oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, toteż niezbędnym jest, aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania, o których mowa w art.82 ust.1 Uooś.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie na stronie BIP Urzędu Miasta w Lubaczowie.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z art.142 Kpa.

Otrzymują :
1) Pan Witold Drygalski (Pełnomocnik Inwestora) ul. Partyzantów 4; 05-850 Ożarów Mazowiecki

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” ul. Słowackiego 20; 37-600 Lubaczów
4. Referat RGiGN Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
5. a/awstecz


Informacje wprowadził: , 2015-04-22
Ostatnia modyfikacja: , 2015-04-24


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra