Lubaczów
Sobota, 15 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
23-04-2015
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ... "
23-04-2015

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Działając na podstawie:
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267)
art. 59 ust.1 pkt.2, art. 71 ust.1 i 2 pkt 2, art. 75 ust.4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013 poz. 1235 z późn.zmian.),
§ 3 ust.1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 z 2010r. poz. 1397 z późn. zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku:
PPHU „Kompleks” ul. Mazury 1 w Lubaczowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego” przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie , na działkach o numerach ewidencyjnych : 4560/2; 4561/2; 4581/2; 4582/3; 4583; 4591/3 z dnia 28.01.2015
oraz niżej wymienionej dokumentacji:
1. Karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej dane wymienione w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uzupełnionej dnia 12.03.2015r.
2. Wypisu z rejestru gruntów.
3. Kopii map; zasadniczej i ewidencyjnej potwierdzonych przez właściwy organ
z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek.

orzekam:

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie”

UZASADNIENIE
Do Burmistrza Miasta Lubaczowa wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz złomu metalowego przy ul. Mazury 1 w Lubaczowie ...


Dokument w formacie PDF Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia_GPR_III_6220_2_5_2015.pdf.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2015-04-23
Ostatnia modyfikacja: , 2015-05-11


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra