Lubaczów
Niedziela, 19 stycznia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Majątek Gminy drukuj
Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Nabycie mienia gminnego następuje w szczególności:
- na podstawie ustawy ,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy,
- przez przekazanie gminie mienia przez administracje rządową,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz. Burmistrz może udzielić upoważnienia do działania w tym zakresie zastępcy Burmistrza samodzielnie lub wraz z inną osobą również upoważnioną przez Burmistrza.

Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy.

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. Gminne osoby prawne decydują samodzielnie, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych.


W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji Burmistrza, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.


Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2015 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2014 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2013 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2012 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2011 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2010 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2009 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2008 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2007 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 rok.
Dokument w formacie PDF Informacja o stanie mienia komunalnego - 2005 rok.
Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra