Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Nabór pracowników drukuj
06-04-2010
OGŁOSZENE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
06-04-2010

                                                                                                OGŁOSZENE O NABORZE
                                                                                NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne;
d) co najmniej roczny staż pracy w administracji rządowej bądź samorządowej,
e) wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego;
g) znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, obsługi praw do nieruchomości,
h) znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
i) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.


3. Dodatkowe wymagania dla kandydata:
- znajomość pakietu MS Office,
- obsługa sprzętu biurowego,
- wysoka kultura osobista,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem gruntów, w tym;
a) prowadzenie rejestru wieczystych użytkowników w formie elektronicznej,
b) naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
2) prowadzenie postępowania w sprawie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie,
3) prowadzenie postępowania w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
6) księgowanie dochodów urzędu z zakresu: użytkowania wieczystego, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości (gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali),
7) sporządzanie wykazu zaległości i wezwań do zapłaty zaległości z powierzonego zakresu zadań oraz naliczanie opłat ratalnych i zaległości od tych opłat.
8) prowadzenie postępowań związanych z egzekucją należności z tytułu powierzonego zakresu działań (użytkowania wieczystego, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości),
9) prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o umorzenie należności z tytułu powierzonego zakresu działań (użytkowania wieczystego, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości).
5. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” do dnia 20 kwietnia 2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).


Lubaczów, dnia 06.04.2010 r.                                                                                         Jerzy Zając
                                                                                                                             Burmistrz Miasta Lubaczowa


wstecz
Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra