Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x

Ochrona Danych Osobowych

Nabór pracowników drukuj
20-05-2013
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent d/s księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Budżetowym.
20-05-2013

OGŁOSZENIE O NABORZE
 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.

1. Stanowisko pracy:
    Referent d/s księgowości budżetowej w Referacie Finansowo – Budżetowym

2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, rachunkowość, administracja,
f) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
g) znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej, księgowości, podatków i opłat lokalnych,
h) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w księgowości,
i) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012, poz.749)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U..2009 Nr 157, poz.1240 z późn.zm)
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2009 Nr 152, poz.1223 z późn. zm.)
j) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań oraz umiejętność ich właściwej interpretacji
k) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
- znajomość obsługi programów księgowych oraz powszechnie stosowanych aplikacji biurowych,
- obsługa sprzętu biurowego,
- wysoka kultura osobista,
- rzetelność, staranność, terminowość,
- umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz Urzędu Miejskiego,
2) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Miasta,
3) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, jednostkowych oraz zbiorczych z wykonania budżetu,
4) sporządzanie przelewów,
5) prowadzenie w zastępstwie spraw kasowych.

5. Wymagane dokumenty:

a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie;
b) list motywacyjny;
c) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w dziale kadr Urzędu Miejskiego w Lubaczowie;
d) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) kopie świadectw pracy, zaświadczeń z dotychczasowych miejsc pracy;
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres
Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo - Budżetowym” do dnia 05.06. 2013. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Maria Magoń
Burmistrz Miasta Lubaczowa


Pliki do pobrania
  kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.pdf
wstecz


Informacje wprowadził: , 2013-05-20
Ostatnia modyfikacja: , 2013-05-23


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra