Lubaczów
szukaj
Piątek, 24 września 2021r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Urząd

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Ochrona Środowiska

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie
Oferty sprzedaży drukuj
22-08-2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
22-08-2018

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

 

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomości gruntowej,

oznaczonej numerem 3575/66 o powierzchni 0,6213 ha  stanowiącej własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.

 

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PR1L/00026010/7.

2. Brak aktualnego planu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   m. Lubaczowa nieruchomość położona jest w kompleksie terenów usług komercyjnych.

3. Nieruchomość położona  w Lubaczowie przy ul. Handlowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów m. Lubaczów  numerem 3575/66 o powierzchni  0,6213 ha.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 361 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy  złotych)

5. Cena  nieruchomości,  którą   będzie   zobowiązany  zapłacić   jej  nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.

7. Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu  jest  wpłacenie   wadium   w  wysokości    37 000,00     na   konto w Banku  Spółdzielczym  w  Lubaczowie  Nr  78 9101 0003 2001 0011 8444 0005  w  terminie  do  dnia 20 września  2018 r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

8. Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubaczowie,  ul.  Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/, w dniu 25 września 2018 r. o godz. 1000 .

9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie akt notarialnego,

10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

11. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Z warunkami  przetargu   oraz   dodatkowymi  informacjami  dotyczącymi   nieruchomości   należy   zapoznać   się  w Referacie  Rolnictwa, Geodezji   i  Gospodarki    Nieruchomościami    Urzędu   Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-08-22
Ostatnia modyfikacja: , 2018-08-20

InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra