Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 27 maja 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Oferty sprzedaży drukuj
09-11-2018
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
09-11-2018

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3522/2 o pow. 0,0490 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Słonecznej

 

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1L/00026010/7.

2. Brak aktualnego planu. Zgodnie ze SUiKZP m. Lubaczów działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.

3. Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia w akcie notarialnym na prawie własności działki nr 3522/2 na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów, stosownie do regulacji ujętej w art. 305 kc nieodpłatnej i nieograniczonej         w czasie służebności przesyłu polegającej na prawie pozostawienia w gruncie urządzeń infrastruktury technicznej oraz w zakresie niezbędnym   do dokonywania budowy i przebudowy, demontażu, eksploatacji, konserwacji, naprawy, remontów, modernizacji i wymiany ww. urządzeń.

4.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lubaczowie przy ul. Słonecznej  oznaczona w operacie ewidencji  gruntów  m. Lubaczów jako działka  numer 3522/2 o pow. 0,0490 ha.

5. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset  złotych).

6. Cena  nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

7. Nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 7 grudnia 2018r.- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Miejskiej Lubaczów.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

10. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki  przeznaczonej do zbycia, do przetargu  mogą  przystąpić właściciele  lub  użytkownicy  wieczyści  nieruchomości  bezpośrednio  przylegających  do  działki  oznaczonej            w operacie ewidencji gruntów numer 3522/2, która jest przedmiotem sprzedaży.

11. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie akt notarialnego,

12. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

13. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

16. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2018-11-09
Ostatnia modyfikacja: , 2018-11-09
KALENDARZ

31
MAJA

XII Ogólnopolski Festiwal Słowa

1-2
CZERWCA

XII Ogólnopolski Festiwal Słowa

14-16
CZERWCA

Dni Lubaczowa 2019InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra