Lubaczów
szukaj
Niedziela, 16 czerwca 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Oferty sprzedaży drukuj
10-01-2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
10-01-2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3472/22 o pow. 0,3057 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego

 

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1L/00026010/7.

2. Brak aktualnego planu.  Zgodnie  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   m. Lubaczów działka położona jest w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego oznaczona w operacie ewidencji  gruntów  m. Lubaczów jako działka  numer 3472/22 o pow. 0,3057 ha.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 127 500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset  złotych).

5. Cena  nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12 750,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 8 lutego 2019r.- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Miejskiej Lubaczów.

8. Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2019r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

11. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13.Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

 

Lubaczów, dnia 10 stycznia 2019r.

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-01-10
Ostatnia modyfikacja: , 2019-01-10
KALENDARZ

14-16
CZERWCA

Dni Lubaczowa 2019

15
CZERWCA

Festiwal Biegów

15
CZERWCA

Akcja bezpłatnego
czipowania psów
i kotów

16
CZERWCA

Giełda Starosi Lubaczowska ShopaInspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra