Lubaczów
szukaj
Niedziela, 22 września 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Oferty sprzedaży drukuj
22-05-2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
22-05-2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż

niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie  przy ul. Technicznej

 

 

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

3200/26

10 082

161 320,00

16 200,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 900

3200/27

10 048

160 770,00

16 100,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 930

3200/28

10 068

161 090,00

16 200,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 1000

      3200/29

10 043

160 690,00

16 100,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 1030

3200/30

10 033

160 530,00

16 100,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 1100

3200/36

13 777

220 440,00

22 100,00

2 300,00

5.07.2019r. godz. 1130

3200/38

9 765

159 760,00

16 000,00

1 600,00

5.07.2019r. godz. 1200

3200/40

9 901

171 570,00

17 200,00

1 800,00

5.07.2019r. godz. 1230

3200/42

9 901

169 090,00

17 000,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 1300

3200/44

9 860

165 920,00

16 600,00

1 700,00

5.07.2019r. godz. 1330

 

W oparciu o zapis w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa w/w nieruchomości położone są w terenach techniczno - produkcyjnych usług.

Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 1 lipca 2019r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

 

Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-05-22
Ostatnia modyfikacja: , 2019-05-21


KALENDARZ

30
09

Koncert w PSM

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra