Lubaczów
szukaj
Wtorek, 20 sierpnia 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Oferty sprzedaży drukuj
11-06-2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
11-06-2019

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż

niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie  na zapleczu ul. Przemysłowej

 

 

 

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto  (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

 

1520/1

 

1125

 

 

     38 430,00

 

        3 900,00

 

       390,00

 

    16.07.2019r. godz. 900

 

1520/3

 

743

 

 

     22 510,00

 

        2 300,00

 

       230,00

 

   16.07.2019r. godz. 930

 

 

 

Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005      w terminie do dnia 11 lipca 2019r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

 

Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu  wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-06-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-06-11


KALENDARZ

24
08

Targowisko (P)różności

25
08

XXV Turniej
im. Kazimierza Górskiego

14
10

XXII edycja konkursu
„Wiem wszystko
o mojej miejscowości”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra