Lubaczów
szukaj
Czwartek, 4 czerwca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Oferty sprzedaży drukuj
11-06-2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
11-06-2019

Burmistrz Miasta Lubaczowa
ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie na osiedlu przy ul. Starzyny

Nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubaczowa
położone są  na terenie przeznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

w tym VAT        (w zł)

wadium (w zł)

minimalne postąpienie  (w zł)

termin przetargu

4359/79

1194

42 650,00

7 975,20

4 300,00

430,00

17.07.2019r. godz. 900

4359/81

1128

41 570,00

7 773,25

4 200,00

420,00

17.07.2019r.  godz. 930

4359/82

1128

41 570,00

7 773,25

4 200,00

420,00

17.07.2019r. godz. 1000

4359/83

1148

41 030,00

7 672,28

4 200,00

420,00

17.07.2019r. godz. 1030

4359/118

1117

40 760,00

7 621,79

4 100,00

410,00

17.07.2019r. godz. 1100

4359/119

1138

42 790,00

8 001,38

4 300,00

430,00

17.07.2019r. godz. 1130

4359/120

1146

42 930,00

8 027,56

4 300,00

      430,00

17.07.2019r. godz. 1200

4359/121

1154

42 090,00

7 870,49

4 300,00

430,00

17.07.2019r. godz. 1230

4359/124

1146

44 330,00

8 289,35

4 500,00

450,00

17.07.2019r. godz. 1300

4359/125

1154

44 630,00

8 345,45

4 500,00

450,00

17.07.2019r. godz. 1330

4359/126

1162

43 610,00

8 154,71

4 400,00

440,00

17.07.2019r. godz. 1400

4359/127

1213

42 250,00

7 900,41

4 300,00

430,00

17.07.2019r. godz. 1430

4359/128

1209

44 420,00

 8 306,18

4 500,00

450,00

17.07.2019r. godz. 1500

Dodatkowo nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do 11 lipca 2019r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.


Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,
-  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
- dowód wpłaty wadium,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.
Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-06-11
Ostatnia modyfikacja: , 2019-06-11InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra