Lubaczów
szukaj
Piątek, 15 listopada 2019r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Danych Osobowych

Oferty sprzedaży drukuj
14-06-2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
14-06-2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 3575/118 o pow. 0,0792 ha stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej.

 

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW PR1L/00026010/7.

2. Brak aktualnego planu. Zgodnie ze SUiKZP m. Lubaczów działka znajduje się w kompleksie łąk-pastwisk,      w granicach terenów zalewowych „wodami stuletnimi”.

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lubaczowie na zapleczu ul. Handlowej  oznaczona           w operacie ewidencji  gruntów  m. Lubaczów jako działka  numer 3575/118 o pow. 0,0792 ha.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

5. Cena  nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 15 lipca 2019r.- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Miejskiej Lubaczów.

8. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2019r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

9. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki przeznaczonej do sprzedaży, do przetargu mogą przystąpić  właściciele nieruchomości bezpośrednio przylegających do działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 3575/118, która jest przedmiotem sprzedaży

10. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

11. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

12. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

15. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-06-14
Ostatnia modyfikacja: , 2019-06-14


KALENDARZ

16
11

Dni Seniora 2019
„Kuchnia Seniora”

16
11

Dni Seniora 2019
Konkurs
„Twórczość Artystyczna Seniorów”

16
11

Koncert
„Eleni z zespołem”

25
11

XIV Zwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

27
11

Dni Seniora 2019
„Tango dla Seniora”

InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra