Lubaczów
szukaj
Czwartek, 2 lipca 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Organizacje

Kultura, Oświata, Sport

x
Oferty sprzedaży drukuj
14-11-2019
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
14-11-2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż

niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w Lubaczowie  przy ul. Mickiewicza

 

 

nr zbywanej

nieruchomości

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

1452/3

2 287

147 900,00

14 800,00

1 480,00

17.12.2019r. godz. 1100

1452/4

1453/1

2 264

1 270

      186 100,00

18 700,00

1 870,00

17.12.2019r. godz. 1130

1452/5

1453/2

3 684

1 370

      241 500,00

24 200,00

2 420,00

17.12.2019r. godz. 1200

 

 

Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr PR1L/00026010/7. Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubaczowa.

Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lubaczowa uchwalonego przez Radę Miejską  w Lubaczowie Uchwałą    Nr 103/XXIX/2001 z dnia 28 września 2001 r., wraz z późn. zm., działki  o nr ewid. 1452/3, 1452/4, 1453/1  znajdują się        w terenach obsługi komunikacji (wolnostojące stacje sprzedaży paliw), działki o nr ewid. 1452/5, 1453/2 znajdują się w kompleksie gruntów ornych.

            Ponadto informuję, że obecnie sporządzony został projekt III-ej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (faza opracowania „przed uchwaleniem”). Zmianą tą objęty jest m.in. obszar, na którym znajdują się działki o nr ewid. 1452/5 i 1453/2. W projekcie zmiany Studium teren ten przeznacza się pod usługi   i produkcję. Planowane podstawowe przeznaczenie to zabudowa usługowa (w tym obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2) i lokalizacja obiektów produkcyjnych,  zorganizowana działalność  inwestycyjna  dla potrzeb obsługi mieszkańców miasta  i powiatu.

Jako dopuszczalne na tym terenie wskazuje się: usługi (w tym turystyki oraz obsługi komunikacji) obiekty produkcyjne, składy, magazyny, budowa obiektów handlowych, w tym o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2, zagospodarowanie terenu obiektami rekreacji, zielenią, tereny infrastruktury i komunikacji drogowej, ścieżki rowerowe.

Jednocześnie wyklucza się: realizację zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż działki nr 1452/5 i 1453/2 znajdują się w obrębie stanowisk archeologicznych, gdzie wymagane jest zachowanie warunków wynikających z objęciem terenów ochroną konserwatorską (np. przeprowadzić badania archeologiczne w granicach objętych zmianą zagospodarowania terenu).

Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 12 grudnia 2019r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6

 /sala obrad/.

 

 

Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2019-11-14
Ostatnia modyfikacja: , 2019-11-14


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra