Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Oferty sprzedaży drukuj
08-01-2020
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
08-01-2020

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 2586/15 o powierzchni 0,0988 ha  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza.

 

 

1. Dla nieruchomości tej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaczowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr PR1L/00026010/7.

2. Brak aktualnego planu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   m. Lubaczowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Działka położona przy ul. Mickiewicza oznaczona w operacie ewidencji gruntów m. Lubaczów  numerem 2586/15 o pow. 0,0988 ha zabudowana  budynkiem mieszkalnym, drewnianym, parterowym, wolnostojącym          usytuowanym w zachodniej części działki. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego powiązanego    z jego modernizacją z przystosowanie do nowej funkcji jaką będzie pełnił.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

5. Cena  nieruchomości,  którą   będzie   zobowiązany  zapłacić   jej  nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.

7. Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu  jest  wpłacenie   wadium   w  wysokości    12 000,00     na   konto w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005  w  terminie  do  dnia 6 lutego 2020 r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

8. Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubaczowie,  ul.  Rynek 26 – sala nr 6 /sala obrad/,  w dniu 12 lutego 2020r. o godz. 1200 .

9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

12. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Z warunkami przetargu   oraz   dodatkowymi  informacjami  dotyczącymi   nieruchomości   należy    zapoznać   się w Referacie   Rolnictwa,   Geodezji   i    Gospodarki   Nieruchomościami  Urzędu  Miejskiego w  Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-01-08
Ostatnia modyfikacja: , 2020-01-08


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra