Lubaczów
szukaj
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Oferty sprzedaży drukuj
08-01-2020
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
08-01-2020

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż

niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie  na zapleczu     ul. Przemysłowej

 

I przetarg ogłoszony był na dzień 16.07.2019r.

 

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto  (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

 

1520/3

 

743

 

 

     22 510,00

 

        2 300,00

 

       230,00

 

   12.02.2020r. godz. 1130

 

 

Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005      w terminie do dnia 6 lutego 2020r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

 

Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu  wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości,

  warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-01-08
Ostatnia modyfikacja: , 2020-01-08


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra