Lubaczów
szukaj
Środa, 30 września 2020r.
Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Oferty sprzedaży drukuj
02-09-2020
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości.
02-09-2020

Burmistrz Miasta Lubaczowa

ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż

 niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonych w miejscowości Lisie Jamy -  

przy granicy m. Lubaczów,  na przedłużeniu ul. Jana III Sobieskiego

 

Nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy położone

  na terenie przeznaczonym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

nr działki zbywanej

powierzchnia (w m2)

cena wywoławcza brutto (w zł)

wadium

(w zł)

minimalne postąpienie

(w zł)

termin przetargu

607/3 wraz     z udziałem 1/5 części w dz.  nr 607/6 (dr)

880

 

1/5 z 964

 

 

30 000,00

 

 

3 000,00

 

 

300,00

 

 

06.10.2020r. godz. 900

607/4 wraz     z udziałem 1/5 części w dz.  nr 607/6 (dr)

880

 

1/5 z 964

 

 

29 000,00

 

 

2 900,00

 

 

290,00

 

 

06.10.2020r. godz. 930

607/5 wraz      z udziałem 1/5 części w dz.  nr 607/6 (dr)

1037

 

1/5 z 964

 

 

31 500,00

 

 

3 200,00

 

 

320,00

 

  

   06.10.2020r. godz. 1000

 

Dodatkowo nabywca ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie lub przelewem na konto  w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Nr 78 9101 0003 2001 0011 8444 0005 w terminie do dnia 2  października 2020r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/.

 

Należność za nieruchomość, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu  wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy  zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne  oświadczenie  o  zapoznaniu się ze  stanem prawnym  i  faktycznym sprzedawanej  nieruchomości,   warunkami przetargu

  i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia aktu notarialnego spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2020-09-02
Ostatnia modyfikacja: , 2020-09-02


Powszechny Spis Rolny 2020
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra