Lubaczów
szukaj
Środa, 24 października 2018r.

LS

Wiadomości

Miasto

Urząd

Informacja publiczna

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Oferty sprzedaży drukuj
10-11-2017
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości.
10-11-2017

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lubaczowa

 

ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomości gruntowej,

oznaczonej numerem 3575/66 o powierzchni 0,6213 ha  stanowiącej własność

Gminy Miejskiej Lubaczów, położonej w Lubaczowie przy ul. Handlowej.

 

I przetarg ogłoszony był na dzień 17 października 2017r.

 

1. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PR1L/00026010/7.

2. Brak aktualnego planu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   m. Lubaczowa nieruchomość położona jest w kompleksie terenów usług komercyjnych. Ponadto działka objęta została decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwa: Budowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną na działkach nr ewidencyjny: 3575/66, 3575/65, 3575/63, 3575/55, 3575/64, 3575/53, 5375/61 położonych przy ul. Handlowej i ul. Słonecznej w Lubaczowie.

3. Nieruchomość położona  w Lubaczowie przy ul. Handlowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów m. Lubaczów  numerami  3575/66 o powierzchni  0,6213 ha.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy  złotych)

5. Cena  nieruchomości,  którą   będzie   zobowiązany  zapłacić   jej  nabywca,  zostanie  ustalona  w  wyniku  przetargu i wymagalna będzie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Od wylicytowanej kwoty sprzedaży naliczony będzie  podatek VAT według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej

6. Nabywca ponosi  koszt sporządzenia aktu notarialnego.

7. Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu  jest  wpłacenie   wadium   w  wysokości    40 000,00     na   konto w Banku  Spółdzielczym  w  Lubaczowie  Nr  78 9101 0003 2001 0011 8444 0005  w  terminie  do  dnia                  14 grudnia 2017 r. - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

8. Przetarg  odbędzie  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubaczowie,  ul.  Rynek 26 – sala nr A6 /sala obrad/,  w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 900 .

9. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć komisji  przetargowej:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji działalności gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo w formie akt notarialnego,

10. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

11. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego, o terminie którego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Z  warunkami  przetargu   oraz   dodatkowymi  informacjami  dotyczącymi   nieruchomości   należy    zapoznać   się   w    Referacie   Rolnictwa,   Geodezji   i    Gospodarki    Nieruchomościami    Urzędu   Miejskiego

w  Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr A3, tel. 016 6328010 w. 35, przed otwarciem przetargu.

14. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-11-10
Ostatnia modyfikacja: , 2017-11-10


KALENDARZ

25
PAŹ

Kuchnia Społeczna
- Dni Seniora 2018

26
PAŹ

III Festiwal Lubaczowskiej Jesieni Poetyckiej

26-28
PAŹ

Zgrupowanie Poland
Full Contact Team
InspireHub - GIAP

Geoserwis Mapy


NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95
 

Hydrofornia

  +48 16 632 16 70
 
Oczyszczalnia Ścieków
+48 16 632 26 21
 
Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra