Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Rok 2003 drukuj

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada miejska.

Na rok 2003 w zakresie podatku od nieruchomości ustala się stawki podatków dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w wysokości :

1.

od gruntów :

1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,50 zł

1.2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,38 zł

1.3

pozostałych - od 1 m2 powierzchni

0,10 zł

2.

od budynków lub ich części :

2.1

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,38 zł


2.2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


15,00 zł


2.3

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


8.06 zł


2.4

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


3,46 zł

2.5

pozostałych - od 1 m 2powierzchni użytkowej

3,80 zł

3.

od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7

W zakresie podatku od posiadania psów :

ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 36,00 zł za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.:

 


UWAGA: Aby poprawnie przeglądać pliki PDF należy je wcześniej zapisać na dysku.


Załączniki

Dokument w formacie PDF Uchwała 13/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r., w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Lubaczowa opłaty prolongacyjnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 14/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 15/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłat targowych na 2003r.
Dokument w formacie PDF Uchwała 16/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.,w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Dokument w formacie PDF Uchwała 17/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.,w sprawie określania trybu i warunków zwalniania z podatku rolnego gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
Dokument w formacie PDF Uchwała 19/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2003r.

Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra