Lubaczów
Środa, 8 kwietnia 2020r.
BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

Rok 2009 drukuj

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada miejska.

Stawki podatkowe

1.

od gruntów :


1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,61 zł

1.2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

3,90 zł

1.3

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,19 zł

2.

od budynków lub ich części :


2.1

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,50 zł

2.2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej


17,10 zł


2.3

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej


9,24 zł


2.4

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej


3,90 zł

2.5

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,50 zł

3.

od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2 %

4.

Podatek rolny:


4.1 za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy 105,00 zł
4.2 za 5g żyta na 1 ha przeliczeniowy 210,00 zł
5. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego 33,5566 zł

ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 42,00 zł za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.


Środki transportowe

Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2009 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 364/XXIX/2008 z dnia 26.11.2008r.Opłata targowa

Wysokość stawek podatkowych dla opłaty targowej na rok 2009 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 363/XXIX/2008 z dnia 26.11.2008r.


Dzierżawa gruntu

1.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego nierolniczo

 

1.1

lokalizacja garaży (rocznie)

9,00 zł

1.2

działalność handlowa (miesięcznie)

8,00 zł

1.3

działalność usługowa i produkcyjna (miesięcznie)

6,00 zł

1.3

na cele składowe (miesięcznie)

0,40 zł

1.3

umieszczenie reklamy poza pasem drogowym
- za powierzchnię gruntu odpowiadającą powierzchni reklamy (miesięcznie)

20,00 zł

1.3

inna działalność (rocznie)

1,00 zł

2.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego rolniczo

 

2.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe) (rocznie)

0,15 zł

2.2

prowadzenie gospodarstwa rolnego


2.2.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe)

0,15 zł

2.2.2

o powierzchni do 1ha (rocznie)

0,03 zł

2.2.3

za każdy m2 powierzchni powyżej 1ha

0,02 zł

3.

cele rozrywkowe


3.1

cyrk, zespoły rozrywkowe (za dzień)

300,00 zł

3.2

wesołe miasteczko (za dzień)

200,00 zł


Sprzedaż alkoholu

1 opłaty za alkohol  
1.1 sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 525,00 zł
1.2 sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 525,00 zł
1.3 sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł

Urząd Miejski

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra