Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
23-06-2010
WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA treści SIWZ
23-06-2010

Lubaczów, dnia 23.06.2010 roku
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów

                                                                                                                  Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy GPR-V-341.07.10 pn: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie”.


WYJAŚNIENIE treści SIWZ


I. Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie.”

Pytanie:
1. W opisie technicznym str.3 Inwestor podaje trawę syntetyczną bardzo rygorystycznie opisaną, wręcz podaje parametry trawy danego producenta, taki zapis jest niezgodny z prawem zamówień publicznych, proszę o określenie zapisu dotyczącego: 2. specyfikacja podłoża; specyfikacja trawy. Pozostałe parametry techniczne podane przez Państwa wystarczą do zaoferowania Inwestorowi odpowiedniej jakości nawierzchni syntetycznej. Proszę o dopuszczenie trawy o niżej podanych parametrach:
Kolor: zielony
Rodzaj włókna: polietylen
Dtex: 6600
Struktura: PE fibrylowane
Grubość włókna: 60 μ
Wysokość włókna: 15 mm
Ilość punktów / m2: 42000
waga włókna (gr/m2): 1056

Odpowiedź:
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu jak również SIWZ w punkcie dot. przedmiotu zamawiania określił podstawowe parametry, które muszą zostać spełnione przez oferowaną trawę. Są to:
1. Parametry trawy
Specyfikacja włókna
Kolor: Zielony
Rodzaj włókna: polipropylen
Dtex: Min. 6600
struktura: PP fibrylowane
grubość: min. 65 μ
wysokość: min. 15 mm
długość: min. 36 mm
ilość/m2: min. 39.900
ciężar 2160 gr/m2
2. Specyfikacja podłoża
Podkład pierwszy podstawowy: Polipropylen, odporny na promieniowanie UV
Podkład drugi: Latex, z otworami drenażowymi
3. Zalecane wypełnienie
Rodzaj wypełnienia: Piasek kwarcowy,
Zużycie: min. 15 kg/m2

W załączniku 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Nawierzchnia z trawy syntetycznej, punkt 2.3. Wymagania dla trawy, Zamawiający dopuścił możliwość innych traw syntetycznych, których cechy techniczne nie będą gorsze od wymienionych poniżej.

„2.3 (...)Zamawiający dopuszcza inne nawierzchnie z trawy syntetycznej tego typu, których cechy techniczne nie będą gorsze od wymienionych poniżej.
Wymagane parametry:
• Wysokość włosa 15 mm;
• Całkowita dł. włókna 36 mm;
• Gęstość włókien 39.900/ m 2;
• Ciężar włókna 6600 dtx;
• Rodzaj włókna - fibrylowane, skręcane lub proste;
• Wypełnienie-piasek kwarcowy 15 kg/m 2;
• Ciężar całkowity 2160 gr/m2
• Gwarancja 36 miesięcy.
Piasek do wypełnienia powinien być w wielkości ziaren 0,2-0,8 mm w ilości zgodnej z kartą
techniczną producenta.”

A. Zgodnie z powyższym, parametry o które pyta Oferent, w zakresie podanym poniżej spełniają wymagania Zamawiającego i będą dopuszczone w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Kolor: zielony
Dtex: 6600
Struktura: PE fibrylowane
Wysokość włókna: 15 mm
Ilość punktów / m2: 42000

B. W zakresie:
waga włókna (gr/m2): 1056
Zamawiający w SIWZ nie określił wymagań dla tego parametru.
Parametr określony przez Zamawiającego to Ciężar całkowity 2160 gr/m2. Jeżeli oferent przedstawi trawę której, waga włókna (gr/m2) wynosi: 1056 i jednocześnie: ciężar całkowity wynosi: 2160 gr/m2, to taka trawa syntetyczna będzie spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferent przedstawi trawę której, waga włókna (gr/m2) wynosi: 1056 i jednocześnie: ciężar całkowity jest mniejszy niż: 2160 gr/m2, trawa tak nie będzie spełniać wymagań określonych przez Zamawiającego.

C. W zakresie:
Rodzaj włókna: polietylen
patrz modyfikacja poniżej.

D. W zakresie punktu 2.3.2. Specyfikacja podłoża
patrz modyfikacja poniżej.

E. W zakresie parametru: Grubość włókna: min. 65 μ
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.

II. Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie.”


MODYFIKACJA
treści SIWZ

Zakres modyfikacji jest następujący:
1.Modyfikuje się treść SIWZ w punkcie 2.3.1. Parametry trawy, w zakresie rodzaju włókna: który otrzymuje brzmienie:
2.3.1. Specyfikacja włókna
Rodzaj włókna: polipropylen lub polietylen

2.Modyfikuje się treść SIWZ w punkcie 2.3.2. Specyfikacja podłoża, w zakresie podkładu: który otrzymuje brzmienie:
2.3.2. Specyfikacja podłoża
Podkład pierwszy podstawowy: Polipropylen lub polietylen odporny na promieniowanie UV.
Podkład drugi: Latex, z otworami drenażowymi lub równoważny, zgodnie z zaleceniami producenta trawy.

3.Modyfikuje się treść Załącznika nr 1 i nr 2 do SIWZ w punktach dotyczących: rodzaju włókna oraz specyfikacji podłoża: które otrzymują brzmienie:
Specyfikacja włókna
Rodzaj włókna: polipropylen lub polietylen
Specyfikacja podłoża
Podkład pierwszy podstawowy: Polipropylen lub polietylen odporny na promieniowanie UV.
Podkład drugi: Latex, z otworami drenażowymi lub równoważny, zgodnie z zaleceniami producenta trawy.


W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

                                                                        /-/
                                                                       Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                    Jerzy Zając
 
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra