Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
01-07-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
01-07-2010

Lubaczów, 2010-07-01
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów


Numer sprawy GPR-V-341.07.10

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GPR-V-341.07.10 Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie.”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                    „Miarka” Zbigniew Pich
                    ul. Jana Pawła II /87
                    37-530 Sieniawa

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 270 088,48 zł i otrzymała liczbę punktów: 300,-.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena

Liczba punktów

1

Speed Sport Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 1

03-310 Warszawa

289 567,20

279,81 pkt

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowa PROGRAM Sp. z o.o.

ul. Zeusa 43/2

80-299 Gdańsk

280 488,25

288,87 pkt

3

SPORT PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 6 a

71-468 Szczecin

262 300,00

-

4

Miarka” Zbigniew Pich


ul. Jana Pawła II /87

37-530 Sieniawa

270 088,48

300 pkt2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez:
     SPORT PROJEKT Sp. z o.o.
     ul. Sosnowa 6 a
     71-468 Szczecin
Uzasadnienie faktyczne:
Oferowana nawierzchnia MONDOTURF NSF 66 15 nie spełnia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w zakresie:
grubość: min. 65 μ
ciężar 2160 gr/m2

Parametry oferowanej nawierzchni:
grubość: min. 60 um
ciężar 2100 gr/m2

Uzasadnienie prawne:
Art. 89. ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".                                          /-/
                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                            Janusz Szaj
                                                Zastępca Burmistrzawstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra