Lubaczów
Czwartek, 24 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
09-07-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
09-07-2010

Lubaczów, 2010-07-09
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
….............................................
Numer sprawy GPR-V-341.08.10


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GPR-V-341.08.10 Nazwa zadania: „Wykonanie kotłowni gazowej w części istniejących pomieszczeń kotłowni węglowej budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Lubaczowie.”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

   Zakład instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. Janusz Krasulak
   os. Jagiellonów 2/4
   37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 149 711,07 zł i otrzymała liczbę punktów: 300,-.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Liczba punktów

1

"Nikmar" ZHU

mgr inż. Nikanowicz Marian

ul. Ochotników Węgierskich 17

23-300 Janów Lubelski

130 441,69

159 138,86

282,24 pkt

2

Termit” mgr inż. Rafał Olszewski

ul. Kard. Wyszyńskiego 8

37-600 Lubaczów

128 612,77

156 907,58

286,23 pkt

3

ECORES Sp. z o.o.


ul. Kaczeńcowa 5

35-604 Rzeszów

154 844,13

188 909,84

237,75 pkt

4

Zakład instalacji wod.-kan. c.o. i gaz. Janusz Krasulak

os. Jagiellonów 2/4

37-600 Lubaczów

122 713,99

149 711,07

300 pkt

5

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa”

ul. Św Ducha 8

37-500 Jaroslaw

156 301,03

190 687,25

235,53 pkt

6

Usługowy Zakład wodno kanal. c.o. i gaz, Roman Szul

Rozbórz 381

37-200 Przeworsk

139 260,99

169 898,41

264,36 pkt


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".                                            /-/
                                             Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                          Jerzy Zając
wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra