Lubaczów
Poniedziałek, 28 września 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Dostępność

Przetargi inwestycyjne drukuj
03-12-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03-12-2010

Numer sprawy OS-341.02.10
Lubaczów, 2010-12-03
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OS-341.02.10, Nazwa zadania: „Dostawa wapna palonego - mielonego, suchego, wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna dla Oczyszczalni ścieków w Lubaczowie w roku 2011”.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

    Krzysztof Aleksander Soboń P.W. „Soboń”
    ul. Zakładowa 11
    26-070 Łopuszno

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu
Powyższa oferta, złożona została na kwotę 88 382,00 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów: 300,-.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (netto)*

Cena (brutto)*

Cena (netto)

za Mg

Cena (brutto)

za Mg

Liczba punktów

1

Krzysztof Aleksander Soboń P.W. „Soboń”

ul. Zakładowa 11, 26-070 Łopuszno

82 600 zł

88 382,00 zł

413,00 zł/Mg

441,91 zł/Mg

300 pkt

2

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MARBET” Beata Grygorowicz

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

84 400,00 zł

90 308,00 zł

422,00 zł/Mg

451,54 zł/Mg


293,61 pkt
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
                                                          /-/
                                                         Kierownik Oczyszczalni Ścieków
                                                          mgr Mieczysław Dorota
wstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra