Lubaczów
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
22-12-2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
22-12-2010

Lubaczów, 2010-12-22
Numer sprawy GPR-V-341.10.10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w 2011 roku”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778 z późn. zm.) Urząd Miejski w Lubaczowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26
37-600 Lubaczów
www.lubaczow.pl
urzad@um.lubaczow.pl
godz. urzędowania: 7.30 - 15.30
tel.: 16 632 80 10, fax: 16 632 11 91

2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lubaczow.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok.15 lub za zaliczeniem pocztowym

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1.1. Zamiatanie wraz z wywozem nieczystości ulic obustronnie na szerokości 1 m od krawężnika, oraz zatok parkingowych - 1 raz w tygodniu - następujących ulic:
w poniedziałki: ulica Rynek na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki, oraz ulica 3-go Maja - między kościołami - dł. 206 m.,
we wtorki: ulica Rynek wokół parku od strony północnej, południowej i zachodniej oraz ulica Grunwaldzka i ulica Jasna – dł. 405 m.,
w środy: ulica Legionów, Stefana Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego – dł. 335 m.,
w czwartki: ulica Piłsudskiego na całej długości i ulica Konery – dł. 409 m.,
w piątki: ulica Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Rynek do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza – dł. 242 m.,
w soboty: ulica Rynek wokół parku – dł. 362 m.
RAZEM : 1 959 m
-Rozliczenie za zamiatanie wraz z wywozem nieczystości ulic rozliczane będzie stawką jednostkową za 1m2 rzeczywistego wykonania usługi.
-Zamiatanie ulic należy wykonać każdego dnia do godziny 9:00

4.1.2 Utrzymanie czystości w niedziele i dni świąteczne oraz w Wielką Sobotę tj.
oczyszczanie chodników,
wywóz nieczystości własnym środkiem transportu z terenów przy zieleni miejskiej
usuwanie skutków zimy tj. odśnieżanie, posypywanie środkami ciernymi.
Wykaz terenów do utrzymania:
1. Park miejski -3947 m 2
2. Rynek wokół parku - 1353 m 2
3. Rejon ulicy Żeromskiego - 337 m2
4. Rejon ulicy Konery- 602 m2
5. Rejon ulicy Kościuszki (do pomnika Bohaterów Września) -750 m2
6. Rejon ulicy Mickiewicza (od ulicy Konery do budynku Sądu) - 600 m2
RAZEM : 7589 m2

4.1.3. Utrzymanie czystości na następujących terenach:


Nazwa terenu

Zakres robót do wykonania

Park miejski -powierzchnia 6634 m2 w tym:

- chodniki – 982 m2

- 2 klomby ziemne – o łącznej powierzchni 150 m2

- 4 gazony kwiatowe o łącznej powierzchni 13 m2

- drzewa różne gatunki w ilości 47 szt.

- krzewy różne gatunki 58 szt.

1. Koszenie i grabienie trawy wraz wywozem, na powierzchni 5489 m2 w okresie do końca czerwca co 10 dni,

2. Obsadzanie kwiatami sezonowymi w ilości 25 szt/ m2 - 1 raz w roku.

- Gazonów na terenie parku - 4 szt. gazonów z elementów betonowych kompozycje kwiatowe; do 15 kwietnia bratków,

- klombów ziemnych w stanie istniejącym porośnięte trawą (okrągłe o średnicy 9,80 m): klomb od strony południowej po obwodzie klombu pas trawy o szerokości 1 m, pozostała powierzchnia do obsadzenia kwiatami, do 15 kwietnia kompozycja z bratków,

- klomb od strony północnej: po obwodzie klombu pas trawy o szerokości 1 m, następnie pas o szerokości 1 m obsadzony kwiatami, pozostała powierzchnia porośnięta trawą: do 15 kwietnia kompozycja z bratków,

3. Zamiatanie, a w okresie zimowym także odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek parkowych,- powierzchnia alejek 982 m2

4. Opróżnianie w poniedziałki, środy i piątki koszy w parku wraz z wywozem śmieci o łącznej ilości: 28 szt. o poj. 0.06 m3

5. Pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie ewentualnych wiatrołomów. Cięcie pielęgnacyjne drzew polegające na usunięciu suchych i połamanych gałęzi i konarów, usunięciu odrostów korzeniowych, zabezpieczenie ubytków powierzchniowych i w miarę potrzeb prześwietlenie koron.

Wywóz wiatrołomów: jest to wywóz gałęzi, konarów i drzew połamanych przez wiatr i uprzątnięciu terenu po pracach.

6. Bieżące utrzymanie czystości w tym:

Zamiatanie, zbieranie śmieci i liści wraz z wywozem z terenu całego parku.Gazony kwiatowe betonowe przy ulicy Rynek:

- 28 szt. gazonów o wym. 45 x 80 cm o łącznej powierzchni 10,08 m2

1. Obsadzanie kwiatami sezonowymi w ilości 25 szt/m2 (1 raz w roku w miesiącach do 15 kwietnia ), bieżąca pielęgnacja kompozycje kwiatowe z bratków,


Rynek wokół parku -pow. 1342 m2

1. Opróżnianie w poniedziałki, środy i piątki koszy w parku wraz z wywozem śmieci o łącznej ilości: 14 koszy o poj. 0.035 m3.

2. Zamiatanie, a w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników od strony parku na powierzchni 1342 m2

bieżące utrzymanie czystości w tym:

3. Zamiatanie, zbieranie śmieci i liści wraz z wywozem z terenu wokół parku.


Plac obok Poczty powierzchnia 1400 m2

w tym :

chodniki: 460 m2

1. Koszenie i grabienie trawy wraz z wywozem na powierzchni 940 m2 w okresie do końca czerwca co 10 dni,

2. Zamiatanie, a w okresie zimowym także odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodnika wewnątrz placu, oraz chodnika przy placu od ulicy Rynek i ulicy Konopnickiej – powierzchnia 460 m2.

3. Pielęgnacja drzew ( 2 wierzby), usuwanie ewentualnych wiatrołomów Cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu suchych i połamanych gałęzi i konarów, usunięcie odrostów korzeniowych, zabezpieczenie ubytków powierzchniowych i w miarę potrzeb prześwietlenie koron. Wywóz wiatrołomów jest to wywóz gałęzi, konarów i drzew połamanych przez wiatr i uprzątnięciu terenu po pracach

4. Bieżące utrzymanie czystości w tym:

Zamiatanie, zbieranie śmieci i liści wraz z wywozem.


Skarpa przy kościele św. Mikołaja – od chodnika do ogrodzenia

pow. 225 m2

1. Koszenie i grabienie trawy wraz z wywozem na powierzchni 225 m2 w okresie do końca czerwca co 10 dni,

2. Bieżące utrzymanie czystości w tym:

Zamiatanie, zbieranie śmieci i liści wraz z wywozem.


Skwer przy skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kościuszki – pow. 168 m2

1. Urządzenie rabaty kwiatowej – 114 m2

Pod pojęciem urządzenie rabaty należy rozumieć: zdjęcie darni, usunięcie z powierzchni przeznaczonej pod kwiaty zanieczyszczeń (gruz, szkło, kamienie itp.); przekopanie na głębokość 25 cm; wyrównanie powierzchni, nawiezienie i równe rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej;

2. Obsadzanie kwiatami sezonowymi 1 razy w roku

sposób urządzenia rabaty: po obwodzie pas trawy o szerokości 1 m, pozostała powierzchnia do obsadzenia kwiatami w ilości 25 szt/ m2 w do 15 kwietnia kompozycja z bratków,

3. Bieżące utrzymanie czystości w tym:

Zamiatanie, zbieranie śmieci i liści wraz z wywozem.
Skwer u zbiegu ulic Kopernika, Piłsudskiego ( przy posesji p. Szpyt) - 20 m2

1. Urządzenie rabaty kwiatowej – 20 m2

Pod pojęciem urządzenie rabaty należy rozumieć: zdjęcie darni, usunięcie z powierzchni przeznaczonej pod kwiaty zanieczyszczeń (gruz, szkło, kamienie itp.); przekopanie na głębokość 25 cm; wyrównanie powierzchni, nawiezienie i równe rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej;

2. Obsadzanie kwiatami sezonowymi 2 razy w roku

w ilości 25 szt/ m2 w do 15 kwietnia kompozycja z bratków,

3. Bieżące utrzymanie czystości tym:

Zamiatanie, zbieranie śmieci i liści wraz z wywozem.


Teren Pomnika Obrońców Lubaczowa u zbiegu ulic Kościuszki i Sienkiewicza – pow. 395 m2

1. Koszenie i grabienie trawy wraz z wywozem na powierzchni 100 m2 w okresie do końca czerwca co 10 dni,

2. Bieżące utrzymanie czystości - na płycie pomnika, zamiatanie i sprzątanie śmieci i liści wraz z wywozem, a w okresie zimowym także odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodnika ulicy Kościuszki przy Pomniku pow. 80 m2

4.1.4. Zakres zimowego utrzymania obejmuje w szczególności:
a) Odśnieżanie ciągów pieszych (chodników, alejek,) – wykonywane mechanicznie lub ręcznie na szerokości gwarantującej swobodny ruch dwukierunkowy pieszych, zapewniające powierzchnię twardą, bez zalegania luźnego śniegu lub błota pośniegowego,
b) Usuwanie śliskości – w rozumieniu posypywania piaskiem, solą lub mieszanką solno-piaskową (10% wagowych soli w mieszance) z powierzchni ciągów pieszych.
c) W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do zapewnienia powierzchni chodników bez zalegania luźnego śniegu lub błota pośniegowego. Odśnieżanie należy rozpocząć w ciągu 4 godzin od wystąpienia zjawiska a zakończyć w ciągu 6 godzin od ustania zjawiska. Powyższe obowiązuje w godzinach 6-18.
d) Utrzymanie przez Wykonawcę stałej gotowości do zimowego utrzymania, gdy nie będą występowały opady śniegu i/lub gołoledź. W tym okresie do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie ciągłej czystości ciągów pieszych.
W tym okresie tym Wykonawca winien:
- Zapewnić materiały do zimowego utrzymania.
- Zapewnić gotowość pracowników do prowadzenia akcji zimowej.
- Po zakończeniu zimy usunąć materiałów szorstkich.
- wykonanie innych czynności, nie wymienionych wyżej, które są niezbędne po prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
e) W okresie zimowym do obowiązków Wykonawcy oprócz odśnieżania i posypywania piaskiem należy również zamiatanie.

4.1.5. W okresie zimowym Wykonawca we własnym zakresie ma obowiązek zapewnienia
materiału szorstkiego do posypywania jezdni, jego załadunku oraz składowania.
4.1.6. W zakres przedmiotu umowy wchodzi również właściwe oznakowanie robót i czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.2. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia następować będzie od 10.01.2011 do 30.06.2011 roku.

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów - Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust, potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą spełnia - nie spełnia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt.1-3 niniejszego rozdziału SIWZ.
W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy .

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

8) Informacja na temat wadium:
wadium - nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100 %
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 7 , sekretariat
do dnia 30.12. 2010 r. do godz. 10.00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
pokój nr 6 , Sala obrad
dnia 30.12.2010 r. o godz. 10.15

12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 370025 -2010, dnia 22.12.2010

/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń


wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2016-10-05


realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra