Lubaczów
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Redakcja BIP

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
30-12-2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30-12-2010

Numer sprawy GPR-V-341.10.10
Lubaczów, 2010-12-30
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPR-V-341.10.10, Nazwa zadania: „Wykonanie usług utrzymania czystości w centrum miasta Lubaczowa w 2011 roku”.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

      Zakład Zieleni „Bratek”
     Stefan Zacharski
     os. Unii Lubelskiej 1/37
     37-600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu
Powyższa oferta, złożona została na kwotę 39 960,00 zł i otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100,-.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Liczba punktów

1

Zakład Zieleni „Bratek”, Stefan Zacharski, os. Unii Lubelskiej 1/37, 37-600 Lubaczów

39 960,00 zł

100 pkt

2

FHU Ogrody Ewy, Ewa Goraj, Stare Sioło 130, 37-630 Oleszyce

41 516,00 zł


96,25 pkt
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
                                                       /-/
                                                       Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                    Maria Magońwstecz
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra