Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
14-06-2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
14-06-2017

Lubaczów, dnia 14.06.2017 r.
RIR.III.271.8.2017                                           INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.8.2017
Nazwa zadania: „Przebudowa kotłowni gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Lubaczowie”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 60 000,00 zł (brutto).

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 14.06.2017 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:
                                                                        

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Łączny okres gwarancji

1

13.06.2017 r.

12:50

PROVSOLAR

Chwarstnica, ul. Sportowa 4

74-100 Gryfino

96 486,40 zł

60 miesięcy

2

14.06.2017 r.

9:20

Firma „ALFA II”

Wiesław Sztajura

ul. Orzeszkowej 13a

35-006 Rzeszów

74 497,34 zł

60 miesięcy


                              


     Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-06-14
Ostatnia modyfikacja: , 2017-06-14


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra