Lubaczów
Czwartek, 2 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
27-06-2017
Korekta zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
27-06-2017

RIR.III.271.7.2017                                                                                                                                                                                  Lubaczów, dnia 27.06.2017 r.

 

 

 

KOREKTA ZAWIADOMIENIA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.7.2017             

Nazwa zadania: Remont 9 sal dydaktycznych, przebudowa sali gimnastycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Publicznym Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie

 

1.       Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Remontowo-Budowlany

Robert Polak

ul. Mikołaja Kopernika 48

37-600 Lubaczów

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

Powyższa oferta, złożona została na kwotę 971 812,22 i otrzymała łączną najwyższą liczbę
punktów:
100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Łączny okres gwarancji

Łączna punktacja

Łączny okres gwarancji

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Robert Polak

ul. Mikołaja Kopernika 48,

37-600 Lubaczów

971 812,22

60 pkt

40 pkt

100 pkt

60 miesięcy

 

W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty winno być:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Łączny okres gwarancji

Łączna punktacja

Łączny okres gwarancji

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Robert Polak

ul. Mikołaja Kopernika 48,

37-600 Lubaczów

971 812,22

60 pkt

40 pkt

100 pkt

36 miesięcy

 

 

2.       Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.       Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4.       Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.06.2017 r.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

 

 /-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof szpyt

 

 

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-06-27
Ostatnia modyfikacja: , 2017-06-27


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra