Lubaczów
Środa, 8 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Ochrona Środowiska

Organizacje

Przetargi inwestycyjne drukuj
05-07-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
05-07-2017

RIR.III.271.9.2017                                            
 Lubaczów, dnia 5.07.2017 r.INFORMACJA
Z SESJI OTWARCIA OFERTdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.9.2017
Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego   w Lubaczowie”


Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
Część I:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104969R ulicy Starzyny w km 0+342 - 0+560 w Lubaczowie 375 000,00 zł (brutto)
Część II:
Przebudowa drogi gminnej nr 104883R ulicy Hetmana A. M. Sieniawskiego w Lubaczowie w km 0+004 (granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 1687R ul. Mazury), koniec w km 0+208 (krawędź jezdni ul. Kasztelańskiej) 345 000,00 zł (brutto)

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 5.07.2017 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następującą ofertę:


Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część I

Cena (brutto)

Część II

Cena (brutto)

Łączny okres gwarancji

1

04.07.2017 r.

9:52

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

391 832,17 zł

396 264,94 zł

60 miesięcy

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


/-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-07-05
Ostatnia modyfikacja: , 2017-07-05


Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra