Lubaczów
Niedziela, 5 lipca 2020r.
BIP

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Organizacje

x
Przetargi inwestycyjne drukuj
13-07-2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”
13-07-2017

RIR.III.271.9.2017                                              
Lubaczów, dnia 13.07.2017 r.


Do wszystkich
Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:  RIR.III.271.9.2017
Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie”

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

1. Gmina Miejska Lubaczów, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Starzyny i ul. Sieniawskiego w Lubaczowie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.                                                 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).                                                    

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Bezpośrednio przed otwarciem ofert w dniu 5.07.2017 r. Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  część I: 375 000,00 zł, część II: 345 000,00 zł
                              
W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część I

Cena (brutto)

Część II

Cena (brutto)

Łączny okres gwarancji

1

05.07.2017 r.

9:52

Konsorcjum firm:

Lider:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

391 832,17 zł

396 264,94 zł

60 miesięcy

 

UZASADNIENIE PRAWNE
Postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy, którego brzmienie jest następujące: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”, gdyż sytuacja finansowa Zamawiającego nie pozwala na zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-07-13
Ostatnia modyfikacja: , 2017-07-13


Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra