Lubaczów
Środa, 24 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
03-10-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”
03-10-2017

RIR.III.271.14.2017                                                                                                      Lubaczów, dnia 03.10.2017 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: RIR.III.271.14.2017    

Nazwa zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mazury II i Mazury VI w Lubaczowie”

 

1.        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR ”

Witold Lachowski

ul.Kasztanowa13

37 - 600 Lubaczów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

 

Powyższa oferta, złożona została na kwotę cz. I 376 660,12 zł, cz. II 246 361,37 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Cz.I

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

EL-MAR Sp. z o.o.

Plac Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

394 830,00 zł

57,24 pkt

40 pkt

 

 97,24 pkt

                       

60 miesięcy

2

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”  Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 13

37-600 Lubaczów

 

376 660,12 zł

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elektrosprzęt” s.c.

J.A.Graboń

ul. Orkana 18

37-500 Jarosław

458 481,12 zł

49,29 pkt

40 pkt

89,29 pkt

60 miesięcy

4

Zakład Instalacji Elektrycznych                   Piotr Magoń

ul. Wyszyńskiego 49

37-600 Lubaczów

417 487,08 zł

54,13 pkt

24 pkt

78,13 pkt

36 miesięcy

 

Cz.II

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Pkt. w kryt. cena

Pkt. w kryt. okres gwarancji

Łączna punktacja

Okres gwarancji

1

EL-MAR Sp. z o.o.

Plac Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

250 920,00 zł

58,91 pkt

40 pkt

 

 98,91 pkt

                       

60 miesięcy

2

Zakład Usług Elektroenergetycznych „METEOR”  Witold Lachowski

ul. Kasztanowa 13

37-600 Lubaczów

246 361,37 zł

60 pkt

40 pkt

100 pkt

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Elektrosprzęt” s.c.

J.A.Graboń

ul. Orkana 18

37-500 Jarosław

296 166,79 zł

49,91 pkt

40 pkt

89,91 pkt

60 miesięcy

4

Zakład Instalacji Elektrycznych                   Piotr Magoń

ul. Wyszyńskiego 49

37-600 Lubaczów

 

302 969,70 zł

 

48,79 pkt

24 pkt

72,79 pkt

 

36 miesięcy

 

 

2.        Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.        Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4.        Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

 

 /-/

Burmistrz Miasta Lubaczowa

           Krzysztof Szpyt

 

Informację udostępniono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

od dnia  03.10.2017  r. do dnia …............

 

wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-10-03
Ostatnia modyfikacja: , 2017-10-03


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra