Lubaczów
Sobota, 20 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
09-10-2017
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu, Modyfikacja treści SIWZ
09-10-2017

                                                    Lubaczów, dnia 09.10.2017 r.
RIR.III.271.15.2017


Do wszystkich

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”


Modyfikacja treści SIWZ

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano  dnia  09.10.2017 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:
1.    V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2)    Zdolności technicznej lub zawodowej:
•    złoży wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym Wykonawca wykaże się realizacją robót budowlanych  o podobnym zakresie rzeczowym, tj.:
- jedną robotą budowlaną polegającą na budowie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego, lub budynku użyteczności publicznej  o kubaturze nie mniejszej niż 6000m3, wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ

2.    X. Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej Oferta na przetarg nieograniczony pn: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
oraz „Nie otwierać przed 20.10.2017r. godz. 10:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

3.    XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.    Ofertę należy złożyć do 20.10.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr A7, sekretariat.
2.    Komisyjnej otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr A6, Sala obrad w dniu 20.10.2017 r. o godz. 10:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


/-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

  

 Lubaczów, dnia  09.10.2017 r.
RIR.III.271.15.2017                                                 


Do wszystkich

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”


Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano dnia 09.10.2017 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  10, 11, 17 które otrzymują brzmienie:
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w  siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 20.10.2017 r. do godz. 10.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  20.10.2017 r. do godz. 10.15.

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia  500040424 –N-2017 , dnia 09.10.2017 r.
W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione./-/
Burmistrz Miasta Lubaczowa
Krzysztof Szpyt

 


Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.10.2017 r.
Dokument w formacie ZIPZmiana ogłoszenia o zamówieniu,Modyfikacja treści SIWZ z dnia 09-10-2017 r.
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-10-09
Ostatnia modyfikacja: , 2017-10-11


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra