Lubaczów
Sobota, 20 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
11-10-2017
Wyjaśnienie treści SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
11-10-2017

RIR.III.271.15.2017                                                                                  Lubaczów, 11.10.2017 r.

                                                      Do wszystkich

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”                                       WYJAŚNIENIE treści SIWZ


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na pytania z dnia 02.10.2017, 05.10.2017, 06.10.2017 i 09.10.2017 r. : 

1.    Czy Zamawiający uzna wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
o wymaganych parametrach jako wykazaną realizację obiektu.
Odp.: Tak , patrz modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.10.2017r.

2.  Sprecyzowanie informacji dot.  betonu konstrukcyjnego - w STWiOR czyt. ,,(...) Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosić B37 wodoszczelny W8" , natomiast na rysunkach i opisie konstrukcyjnych jest informacja o betonie B30.
Odp.:  W ofercie należy uwzględnić beton B30

3.  Sprecyzowanie informacji dot. stropu bubbledeck (w STWiOR) - czy strop zamieszczony w przedmiarze robót ma zostać wykonany takim systemem, jeśli tak proszę o zmianę pozycji w przedmiarze robót.
Odp.: W ofercie należy przyjąć pozycje kosztorysowe zgodne z projektem budowlanym tzn. strop żelbetowy

4. Sprecyzowanie informacji dot.  deskowania z użyciem mat szalunkowych (nie gorsze niż Valero LVH) -  w których elementach konstrukcyjnych maja być użyte maty szalunkowe (na rysunkach nie jest to oznaczone).
Odp.: Dekoracyjne maty szalunkowe należy użyć na żelbetowych elementach parteru

5. Czy Zamawiający dopuszcza jako formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy potracenie 10% kwoty brutto z każdej faktury częściowej wystawionej na podstawie zatwierdzonych protokołów odbioru robót, potracenie pozostaje na rachunku Zamawiającego zgodnie z zapisami § 10 pkt 2. istotnych postanowień umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ?
Odp.: Zgodnie z art. 150. ust. 3 Ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.  Na podstawie  art. 150. ust. 4 w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Art. 150. ust. 5. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. Art. 150. ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż  do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby przedstawiony w wykazie robót budynek zgodnie z zapisem pkt V.2.2) jako warunek dopuszczenia do udziału w postępowaniu tj.(…) Wykonawca wykaże się realizacją robót budowlanych o podobnym zakresie rzeczowym, tj.: - jedną robotą budowlaną polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej nie mniejszej niż 6000m3 (…), zawierał krytą pływalnię.
Wyłącznie taki obiekt można uznać za podobny do przedmiotu zamówienia, a doświadczenie przy realizacji innych obiektów użyteczności publicznej np. świątynie, biura, budynki handlowe czy mieszkalno – handlowo – usługowe nie zawierają podobnego do przedmiotu zamówienia specyficznego zakresu rzeczowego.
Odp.: Patrz modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.10.2017r. oraz pytanie nr 1. Zmawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją robót budowlanych  o podobnym zakresie rzeczowym, tj. jedną robotą budowlaną polegającą na budowie  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lub budynku zamieszkania zbiorowego, lub budynku użyteczności publicznej  o kubaturze nie mniejszej niż 6000m3.

7. Jako firma zainteresowana udziałem w przetargu na zamówienie publiczne pn. „ Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie – etap I ”, w związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarami robót, a dokumentacją techniczną prosimy o przesuniecie terminu składania ofert do dnia 19.10.2017 r.
Czas ten jest niezbędny do zweryfikowania ilości elementów robót i tym samym do przygotowania rzetelnej oferty.
Odp.: Termin otwarcia ofert przesunięto na dzień 20.10.2017r. Patrz modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.10.2017r.

8. Proszę o wyjaśnienie odnośnie wykonania izolacji termicznej dachu. W przedmiarze  w poz.93 i przekroju a-a układ warstw D1  jest wełna mineralna lambda 0,028 gr . 22 cm. STWiOR w pozycji 9.2.5 opisany jest styropian XPS gr 200 mm. Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności . Jeżeli ma być zastosowana wełna  proszę o podanie parametrów na twardość oraz parametry lambda 0,028 bo takiej wełny nie znalazłem w żadnej ofercie producentów wełny.

Odp.: W ofercie należy przyjąć opisany styropian XPS gr 200 mm.
Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych zapytań do treści SIWZ, termin otwarcia ofert  przesunięto na  dzień 20.10.2017 r. Patrz. modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.10.2017r.


                                                                               /-/
                                                               Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                       Krzysztof Szpyt
 


Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.10.2017 r.
Dokument w formacie ZIPZmiana ogłoszenia o zamówieniu,Modyfikacja treści SIWZ z dnia 09-10-2017 r.
Dokument w formacie ZIPWyjaśnienie treści SIWZ
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-10-11
Ostatnia modyfikacja: , 2017-10-11


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra