Lubaczów
Środa, 24 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
18-10-2017
Modyfikacja treści SIWZ,Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
18-10-2017



RIR.III.271.15.2017                                                            Lubaczów, dnia 18.10.2017 r.

              


                                                    Do wszystkich Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”

                                                           
                                                     Modyfikacja treści SIWZ

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano  dnia  18.10.2017 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Modyfikuje się treść SIWZ w następujących punktach:
1.    X. Opis sposobu przygotowania ofert.
Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej Oferta na przetarg nieograniczony pn: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”

oraz „Nie otwierać przed 26.10.2017r. godz. 10:15” Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.
2.    XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.    Ofertę należy złożyć do dnia 26.10.2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr A7, sekretariat.
2.    Komisyjnej otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Lubaczowie ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, pokój nr A6, Sala obrad w dniu 26.10.2017 r. o godz. 10:15. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

      3.    Modyfikuje się treść Załącznika Nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót ( Kosztorys ofertowy ) oraz  Załącznik nr 10 do SIWZ. Projekty budowlane
     

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.




                                                                         /-/
                                                  Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                               Krzysztof Szpyt





RIR.III.271.15.2017                                                   Lubaczów, dnia  18.10.2017 r.



                                           Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”

 
                                      Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

    Działając na podstawie art. 12a ust. 3 w związku art. 12a ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą ogłoszenia dot. w/w postępowania zmianie ulega treść SIWZ. Zmianę ogłoszenia przesłano dnia 18.10.2017 r. do Biuletynu Zamówień Publicznych.

1. Zmienia się Ogłoszenie o zamówieniu w punkcie  10, 11  które otrzymują brzmienie:
10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, język, w jakim muszą być sporządzone:
w  siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 7, sekretariat
do dnia 26.10.2017 r. do godz. 10.00

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Lubaczowie
ul. Rynek 26,  37-600 Lubaczów
pokój nr 6, Sala obrad
dnia  26.10.2017 r. do godz. 10.15.

2.Termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia 500045071-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.
W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu  pozostaje niezmienione.



                                                           /-/
                                     Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                Krzysztof Szpyt







RIR.III.271.15.2017                                                            Lubaczów, dnia 18.10.2017 r.




                      
                                        Do wszystkich Wykonawców



dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”



                                  WYJAŚNIENIE treści SIWZ


    Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ:

1..  Sprecyzowanie informacji dot.  betonu konstrukcyjnego: Prawidłowa klasa to beton wodoodporny C30/37 W-2 (B30 W-2)

2.  Sprecyzowanie informacji dot. układu warstw dachu:
Prawidłowy układ warstw to system do dachów klejonych całopowierzchniowo :
D1 - Dach
- membrana PCW z wbudowaną włóknina PES do systemów klejonych Sikaplan SGK 15 ( kolor - light grey / slate grey /
- klej PUR do klejenia membrany PCW do PIR - SIka Trocal C 300
- termoziolacja SikaTherm GT/ Recitcel -  gr 160 mm U= 0,15
- klejenie PIR do paroizolacji klej PUR Sarnacol 2162
- paroizolacja samoprzylepna ws. Sd = 1800(!) Sarnavap 5000 E SA
- deska klasy C35 modrzewiowa gr. 38mm malowana ochronnie w naturalny drewniany sposób, wodoodporna
- płatwie 10x30 cm
- Konstrukcja: belki z drewna klejonego 24x120 wybielonego, zabezpieczone ogniochronną i chemoodporną powłoką
D2 - Dach
- membrana PCW z wbudowaną włóknina PES do systemów klejonych Sikaplan SGK 15 ( kolor - light grey / slate grey /
- klej PUR do klejenia membrany PCW do PIR - SIka Trocal C 300
- termoziolacja SikaTherm GT/ Recitcel -  gr 160 mm U= 0,15
- klejenie PIR do paroizolacji klej PUR Sarnacol 2162
- paroizolacja samoprzylepna ws. Sd = 1800(!) Sarnavap 5000 E SA
- deska klasy C35 modrzewiowa gr. 38mm malowana ochronnie w naturalny drewniany sposób, wodoodporna
- płatwie 10x30 cm
- Konstrukcja: belki z drewna klejonego 24x80 wybielonego, zabezpieczone ogniochronną i chemoodporną powłoką
-sufit podwieszany FINE 15 mm na podkonstrukcji systemowej (sufit nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla Etapu I-stanu surowego zamkniętego)

Patrz modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.10.2017r. - Załącznik Nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót ( Kosztorys ofertowy ) oraz  Załącznik nr 10 do SIWZ. Projekty budowlane (treść opisu projektu dot. układu warstw dachu oraz klasy betonu).

Uwaga!
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż wyżej określone. Wykonawca, który przewiduje do zastosowania materiały równoważne, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje oraz wykazać równoważność z materiałami pierwotnie przewidzianymi.

3.  Sprecyzowanie informacji dot.  instalacji elektrycznej – odgromienie:
Instalacja elektryczna – odgromienie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia dla Etapu I-stanu surowego zamkniętego – patrz zmodyfikowany Załącznik Nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót (Kosztorys ofertowy).


Zamawiający informuje, iż w wyniku Modyfikacji oraz wyjaśnień do treści SIWZ, termin otwarcia ofert  przesunięto na  dzień 26.10.2017 r. Patrz modyfikacja treści SIWZ z dnia 18.10.2017r.


  
                                                                 /-/
                                           Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                 Krzysztof Szpyt




Dokument w formacie ZIPOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 500045071-N-2017 z dnia 18-10-2017 r. /> 
Dokument w formacie ZIPPrzedmiar po_modyfikacji SIWZ
Dokument w formacie ZIPModyfikacja treści SIWZ,zmiana ogłoszenia o zamówieniu,wyjaśnienie treści SIWZ
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-10-18
Ostatnia modyfikacja: , 2017-10-18


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra