Lubaczów
Sobota, 20 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
26-10-2017
Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
26-10-2017

RIR.III.271.15.2017                                                                                                        Lubaczów, dnia 26.10.2017 r.

                                                                                              INFORMACJA
                                                                                  Z SESJI OTWARCIA OFERT


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.15.2017
Nazwa zadania: „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2 794 718,16 zł (brutto).

Gmina Miejska Lubaczów informuje, że w dniu 26.10.2017 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.  Złożono następujące oferty:

Nr oferty

Data wpływu

Godz. wpływu

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

 

Łączny okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

1

 

 

26.10.2017 r.

 

9:25

Konsorcjum firm:

1. TEXOM Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Straszydle 301 b

36-043 Straszydle

2. Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Wacław Mroczko, ul. Strzelecka 66, 37-500 Jarosław

6 094 266,40 zł

60 miesięcy

14.09.2018

30 dni

2

 

 

 

26.10.2017 r.

 

 

 

9:40

F.H.U.P. „ DOMREX”

Jacek Rupar

37-114 Białobrzegi 3g

4 312 801,09 zł

60 miesięcy

14.09.2018

30 dni

3

 

 

26.10.2017 r.

 

 

9:45

Usługi Budowlane

 BUD-MONT

Tadeusz Bednarczyk

ul. Handlowa 7

37-600 Lubaczów

3 764 984,44 zł

60 miesięcy

14.09.2018

30 dni


Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

                                                                                               /-/
                                                                        Burmistrz Miasta Lubaczowa
                                                                                     Krzysztof Szpyt
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-10-26
Ostatnia modyfikacja: , 2017-10-26


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra