Lubaczów
Sobota, 20 października 2018r.

LS

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

x

Organizacje

Ochrona Danych Osobowych

Przetargi inwestycyjne drukuj
02-11-2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”
02-11-2017

Lubaczów, dnia 02.11.2017 r.
RIR.III.271.15.2017                                                                             

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Numer sprawy: RIR.III.271.15.2017  
Nazwa zadania: Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap I”

1.    Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

        Usługi Budowlane  BUD-MONT
        Tadeusz Bednarczyk
        ul. Handlowa 7, 37-600 Lubaczów


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
Powyższa oferta, złożona została na kwotę 3 764 984,44 zł i otrzymała łączną najwyższą liczbę punktów: 100.

Podstawą  prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena (brutto)

 

 

 

Pkt. w kryt. cena

 

 

Pkt. w kryt. okres gwarancji

 

 

Łączna punktacja

 

Okres gwarancji

 

1

Konsorcjum firm:
1. TEXOM Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
Straszydle 301 b
36-043 Straszydle
2. Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Wacław Mroczko, ul. Strzelecka 66, 37-500 Jarosław

6 094 266,40 zł

37,07 pkt

40 pkt

77,07  pkt

60 miesięcy

2

F.H.U.P. „ DOMREX”
Jacek Rupar
37-114 Białobrzegi 3g

 

4 312 801,09 zł

 

52,38 pkt

40 pkt

92,38  pkt

 

60 miesięcy

 

3

Usługi Budowlane BUD-MONT
Tadeusz Bednarczyk
ul. Handlowa 7
37-600 Lubaczów

 

3 764 984,44 zł

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

        60 miesięcy

 2.    Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, że w prowadzonym postepowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców, oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 nie odrzucono żadnej z ofert.

3.    Zamawiający informuje, że termin określony zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługuje odwołanie – art. 180 ust. 2 ustawy.

                                                           
            /-/
            Burmistrz Miasta Lubaczowa
            Krzysztof Szpyt

Informację udostępniono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
od dnia  02.11.2017  r. do dnia …............
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-11-02
Ostatnia modyfikacja: , 2017-11-02


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2017 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra